Tävlingsbestämmelser

TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Allmänna tävlingsbestämmelser 2019


Samtliga tävlingar spelas enligt "Regler för golfspel" samt klubbens lokala regler, vilka anslås i klubbhuset.
Tävling kan avbrytas av banchefen, anläggningsgruppens ordförande och ansvarig tävlingsledare.

Tävlingsklasser
Singel:
A –9,9
B 10,0-18,0
C 18,1-36,0
Par:
I -36,0
II 36,1-72,0 om inte annat anges.
Om färre än fyra spelare eller två lag anmälts till tävling i en klass, ingår dessa istället i första hand i tävlingsklass med närmast högre hcp och i andra hand i tävlingsklass med närmast lägre hcp.


Tävlingstee
58 (tidigare gul) för herrar och 51 (tidigare röd) för damer om inte annat anges.

Tävlingsinbjudan
Anslås ca 4 veckor före anmälningstidens utgång på Min Golf och på klubbens hemsida.
Anmälningstid är den som anges i Min Golf.

Anmälan till lottad tävling
Sker på följande sätt:

1. På www.golf.se ( Min Golf)

En anmälan innebär att man godkänner att namnet publiceras på start- och resultatlistor etc. på klubbens hemsida.

Anmälningsavgifter
Anmälningsavgiften (för gäst inkl spelavgift) fastställs av styrelsen och anges i inbjudan till respektive tävling. Gäst erhåller inte greenfeebricka.

Anmälningstidens utgång
Kl. 23.59 onsdag närmast före tävlingsdag, om inte annat anges i inbjudan.
Maximalt antal startande anges i inbjudan. Anmälningsordning gäller vid över anmälan. Reserver tas in i mån av plats.
Anmälningsavgift skall erläggas enligt inbjudan.

Startlista
Startlistan är offentlig senast från kl. 12.00 dagen före tävlingsdag om inte annat anges i inbjudan. Starttid erhålls på www.golf.se ( Min Golf) och anslagstavla på tävlingsexpeditionen.
Återbud efter anmälningstidens utgång görs till tävlingledaren som anges på Min Golf.
Återbud före anmälningstidens utgång skall man göra på Min Golf.

Telefon till tävlingsledningsexp. på tävlingsdagen 0300-56 63 55.
OBS! Återbud kan endast lämnas per telefon. Se också punkten ”Inlottad spelare som uteblir”.

Scorekortet
Skall avhämtas hos tävlingsledningen senast 20 minuter före starttid . Om så inte görs, riskerar man att uteslutas och att platsen går till annan tävlande.

Sänkning eller höjning av exakt hcp
Spelare som fått sitt exakta hcp ändrad efter anmälan och före tävlingsstart, skall spela på sitt nya exakta hcp. Spelaren skall spela kvar i sin gamla tävlingsklass.

Exakt tävlingshandicap(ETH)
För att spelaren skall komma med i resultatlistan krävs ETH. Om ETH saknas kan spelaren delta utom tävlan.

Inlottad spelare som uteblir
Efter utredning kan spelaren får en skriftlig varning. Vid eventuell upprepning utdöms tidsbestämd avstängning från tävlingsspel. Uteblivande befriar inte från betalning av anmälningsavgiften. Betalning skall göras före inlottning i ny tävling. Vid uteblivande utan godtagbart skäl uttas dubbel avgift. Beträffande gästspelare gäller det beslut klubbarna i GGF beslutat (lägst 100:- resp. lägst 200:- vid uteblivande utan godtagbart skäl). Spelarens hemmaklubb faktureras kostnaden.

Omedelbart efter avslutad tävlingsrond
Spelaren skall ovillkorligen, så snart som möjligtbege sig till den plats som är markerad "scoring area" och där kontrollera, signera och inlämna scorekortet till tävlingsledningen.
Om inte scorekort lämnas in diskvalificeras spelaren.
Vid lika resultat (Se spel och Tävlingshandboken)
Vid slagspelstävlingar med handicap gäller spelhandicapmetoden dvs. lägst spelhandicap före den matematiska metoden och därefter lottning.
Vi slagspelstävlingar utan handicap ( scratchtävling) skall segare i första hand utses genom särspel. För öviga delade placeringar i andra hand den matematiska metoden och i sista hand lottning.

Prisutdelning
Görs som regel klassvis snarast efter att sista boll i respektive tävlingsklass kommit in. Tävlingspriser skall hämtas personligen vid den ordinarie prisutdelningen. Efter kontakt med tävlingsledningen kan i undantagsfall ombud få hämta priset, om sponsorn godkänner detta. Tävlingsledningen får inte fungera som ombud. Är pristagare eller eventuellt ombud inte närvarande vid prisutdelningen går priset till nästa pristagare.

Transportmedel
Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av transportmedel, (se definition i Spel och tävlingshandboken), annat än om man innehar ett läkarintyg.

Plikt för brott mot tävlingsregeln: Se spel och tävlingshandboken

Lokal Tävlingsregel
Efter hål 9 är det tillåtet för deltagare i tävling att köpa/inta förtäring men utan att fördröja spelet.  Förutsättning är att spelarna håller sin plats i startfältet i förhållande till framförvarande spelare.

Plikt för brott mot den lokala tävlingsregeln:
Matchspel – Förlust av hål, Slagspel – Två slags plikt

Forsgårdens GK
Tävlingskommittén