Stadgar

STADGAR för Forsgårdens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 21
februari 1982 som Lundens Golfklubb Intresseförening och den 6 mars 1986
namnändrad till Forsgårdens Golfklubb och med hemort i Kungsbacka.

Stadgarna fastställda 1986-03-06

Stadgarna ändrade    1988-12-05
                               1990-11-26
                               1991-11-25
                               1994-11-28
                               1995-11-27
                               1996-12-16
                               1997-11-27
                               1998-11-30
                               2000-12-05
                               2011-02-08
                               2014-12-03
                               2016-12-01
                               2018-05-21

IDROTTSRÖRELSENS (Riksidrottsförbundets) verksamhetsidé, vision och
värdegrund
Idrottens verksamhetsidé (2015)
Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

Definitioner och konstateranden:

Idrotten ger
fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.
Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig
folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott
efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med
tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar och unga vuxna 13-25
år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 25 år.

I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen
möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är
en del av leken och skall alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.
I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat
vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om
prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.

Vi är en samlad idrottsrörelse
som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och
föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition
där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling
och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit
som bredd, varandras roller och verksamhetsvillkor.

Idrotten följer
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets
rättigheter (barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning.

Idrottens vision
Svensk idrott - världens bästa
Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas
och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad
idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i
världsklass.

Idrottens värdegrund
Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla
all verksamhet så att vi skall kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet
innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin
verksamhet. Demokrati och delaktighet skall utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill skall kunna vara med utifrån sina
förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön
eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i
föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att
följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland
annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt
mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.
* Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund är antagen i
reviderad version av 2009 års RF-stämma, och är en del av
idéprogrammet Idrotten vill. Hela Idrotten vill finns tillgänglig på
www.rf.se .

Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén,
visionen och värdegrunden. (Gällande från Riksidrottsmötet 2015)

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 § ÄNDAMÅL
Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i
enlighet med idrottens verksamhetsidé. Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka
för en dopingfri idrott samt för att bevara golfens regler, traditioner och etik. Klubben
har driftsbolag för drift och skötsel av bana och verksamhet.


2 § SAMMANSÄTTNING
Golfklubben består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som
medlemmar.


3 § TILLHÖRIGHET M. M.
Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom ansluten till
Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
Klubben tillhör Göteborgs golfdistriktsförbund (GDF) samt Hallands idrottsförbund
(DF).
Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser,
övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av
Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS) eller respektive GDF- eller DF-styrelse
är klubben skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa
organ begärda uppgifter.


4 § BESLUTANDE ORGAN
Golfklubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.


5 § FIRMATECKNING
Golfklubbens firma tecknas av styrelsen enligt av styrelsen fastställda attestregler
eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en särskilt
utsedd person eller flera.


6 § VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
Golfklubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden:
1 januari t.o.m. 31 december


7 § STADGETOLKNING
Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i
stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.


8 § STADGEÄNDRING
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av
antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
Beslut om ändring av föreningens stadgar skall alltid insändas till SGF och GDF. SGF
och GDF har härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot
överordnade stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anses vara olämpliga.


9 § UPPLÖSNING AV GOLFKLUBBEN
För upplösning av golfklubben krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av
antalet avgivna röster.
I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar skall användas
till bestämt golffrämjande ändamål.
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet,
samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart sändas
in till SGF.


9 a § FÖRFOGANDE ÖVER KLUBBENS TILLGÅNGAR
Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta golfklubbens fasta egendom
ska fattas av årsmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan
egendom, utom i fall då det gäller del av ett hus. Årsmötets beslut är giltigt om minst
3/4 av antalet avgivna röster har gått med på beslutet.
GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR


10 § MEDLEMSKAP
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat
beslutanderätten härom.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn
till arten eller omfattningen av golfklubbens verksamhet eller om det kan antas att
sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål eller intressen. Ansökan får också
avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 11 § 2 stycket och inte till
ansökan fogar de uteblivna inbetalningarna som föranlett utträdet.
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen
redovisas och vad sökanden har att iaktta enligt RF:s stadgar om sökanden önskar
överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått
avslag på sin ansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde
senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades enligt reglerna i 15 kap.
RF:s stadgar.
Den som, utan att vara medlem, innehar ett spelrättsbevis kan ansöka om medlemskap
enligt första stycket ovan. Av 13 a § nedan framgår att den som både är medlem och
införd i spelrättsregistret får spela på golfbanan.
Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen väljas till hedersmedlem i
klubben. Hedersmedlem är befriad från avgifter till klubben samt även för spelavgiften
till klubbens driftsbolag.


11 § UTTRÄDE
Medlem som vill utträda ur golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen
och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben.
Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall anmodas
att göra det inom 30 dagar efter det att medlem mottagit skrivelse härom. Underlåter
medlem att betala medlemsavgift inom tre månader från förfallodag, och beviljar
styrelsen inte anstånd, skall denne anses ha anmält sitt utträde ur klubben.

12 § UTESLUTNING
Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att medlem motarbetat
klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen.
Härvid skall beaktas om medlem tidigare tilldelats varning.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att
yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall
underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden.
Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning får
begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet.
I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad medlemmen har att iaktta enligt 15
kap. RF:s stadgar om medlem önskar överklaga beslutet. Beslut skall avfattas
skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet avser. Beslut får överklagas av
den berörde inom tre veckor enligt 15 kap. RF:s stadgar.


13 § MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Medlem i golfklubben

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om klubbens verksamhet,
 • skall betala de avgifter som beslutas av årsmöte,
 • får inte överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet,
 • har rätt att spela på golfbanan under förutsättning att medlem innehar spelrätt
  och är införd i spelrättsregistret,
 •  skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbensorgan samt
   följa de i § 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut,
 •  har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.


13 a § SPELRÄTT
Rätt att spela på klubbens golfbana har dels medlem som innehar spelrätt, dels
greenfeegäst, dels den som av annat skäl är berättigad till spel på golfbanan.
En spelrätt upplåts genom anteckning i spelrättsregistret. Bevis om spelrätt skall
utställas på personen i fråga (spelrättshavaren). Antalet spelrätter beslutas av årsmöte.
Spelrättsregistret skall för varje spelrätt ange dess nummer, innehavarens namn och
medlemsnummer samt, efter spelrätts övergång, ny innehavares namn och
medlemsnummer.
Närmare bestämmelser om spelrätt och spelrättshavares rättigheter och skyldigheter
finns i ”Bestämmelser om spelrätt på Forsgårdens golfbana”. Sådana bestämmelser
fastställs av årsmöte.


14 § DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN
Medlem har rätt att delta i golfklubbens idrottsliga verksamhet under de former som är
vedertagna inom idrotten.
Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning
enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.
ÅRSMÖTE, HÖSTMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE


15 § TIDPUNKT, KALLELSE
Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ, genomförs i form av ett höstoch
ett vårmöte. Höstmöte hålls före december månads utgång. Vårmöte hålls före maj
månads utgång.
Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för respektive möte.
Kallelse med förslag till föredragningslista för höst- respektive vårmöte skall senast
två veckor före mötet tillsändas medlemmarna via brev (poststämpel) eller e-post, om
sådan är anmäld, och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per
hushåll.
Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med
budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med
styrelsens yttrande skall i förekommande fall, senast en vecka före höst- respektive
vårmöte finnas tillgängliga, i tryckt form, på plats som anges i kallelsen och skall
tillhandahållas på mötet.


16 § FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.
Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före
årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.


17 § RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT
Rösträtt på årsmötet har de medlemmar som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser
mot klubben och under mötesåret fyllt lägst 15 år.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt
har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
Yttranderätt på mötet tillkommer även närvarande representanter för RF, DF, SGF och
GDF samt den som mötet medger sådan rätt.


18 § BESLUTFÖRHET
Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som, enligt upprättad
röstlängd, är närvarande på mötet.


19 § BESLUT OCH OMRÖSTNING

 • Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan
  begärs. Beslut efter ja/nej-rop (utan omröstning) är fattat med acklamation.
 • Beslut enligt 8 och 9 §§ avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad
  majoritet).
 •  Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet
   avgivna röster (enkel relativ majoritet).
 • Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster
  (enkel absolut majoritet).
 •  Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske
   slutet.
 • Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds
  av mötets ordförande, om han/hon är röstberättigad. Är han/hon inte
  röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
 • Beslut bekräftas med klubbslag.


20 § VALBARHET
Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning är endast röstberättigad medlem i
klubben.
Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelse, valberedning eller
till revisor i klubben.
Den som är styrelseledamot i klubben eller dess dotteraktiebolag får inte väljas till
revisor i klubben.
Klubben bör ha en sådan sammansättning i styrelse, valberedning, kommittéer och
andra organ att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika
åldersgrupper finns representerade.


21 § ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE och HÖSTMÖTE
Vid höstmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall
justera mötesprotokollet.
6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån,
verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och
räkenskapsåret.
7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
8. Val av
a. klubbens ordförande för en tid av (1) år;
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;
c. 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1
år;
d. 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens
ledamöter ej delta;
e. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses
till ordförande;
f. ombud till GDF-möte.
9. Övriga frågor (information och diskussion).
Vid årsmöte (vårmöte) skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall
justera mötesprotokollet.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste
räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott
respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Övriga frågor (information och diskussion).
Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller
medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.


22 § EXTRA ÅRSMÖTE
Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen ska kalla medlemmarna till extra möte om
1. en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar
skriftligen begär det och anger skälen för begäran,
2. antalet styrelseledamöter inklusive suppleanter går ned under det antal som
anges i 25 § och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på
beslutförhet enligt 27 § vid styrelsemöte som ska hållas, eller
3. det kan antas att klubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan
oförmåga inträder inom kort.
När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till
sådant möte. Mötet skall hållas inom två månader från kallelsen.
Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast 7
dagar före årsmötet tillsändas medlemmarna via brev (poststämpel) eller e-post, om
sådan är anmäld, och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per
hushåll.
Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet
utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt, beslutförhet samt beslut och omröstning på extra årsmöte gäller det som
anges i §§ 17, 18 och 19.


V A L B E R E D N I N G
23 § SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN
Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter och väljs av årsmötet.
Valberedningen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och
män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.
Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet
ledamöter begärt det.
Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt
förslag.


R E V I S I O N
24 § REVISION
Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten
granska styrelsens arbete. Minst en ordinarie revisor samt suppleant bör vara godkänd
eller auktoriserad. Revisor behöver inte vara medlem i klubben.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmötet.
Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och
räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen
överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.


S T Y R E L S E
25 § SAMMANSÄTTNING
Styrelsen består av ordförande och sex övriga ledamöter samt två suppleanter.
Styrelsen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män
kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.
Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning.
Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt den
av årsmötet fastställda turordningen för tiden t o m nästföljande höstmöte
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men
kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Sådan ledamot får utses till
befattning inom styrelsen.
Styrelsen äger rätt att utse kommittéer och andra organ för handläggning av löpande
ärenden. Dessa kommittéer kan bestå av styrelsemedlemmar såväl som övriga
klubbmedlemmar. Anställda inom klubben kan adjungeras till kommittéerna och har
förslags- och yttranderätt, men ej rösträtt.
Ordföranden i dessa kommittéer utses av styrelsen


26 § ÅLIGGANDEN
När årsmöte inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för
klubbens angelägenheter.
Styrelsen skall - inom ramen för överordnade och dessa stadgar - svara för klubbens
verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att

 •  tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler;
 •  verkställa av årsmötet fattade beslut inom ramen för av årsmöte fastställd budget;
 •  Planera, leda och utveckla klubbens verksamheter och anläggningar samt att   
   såsom aktieägare ansvara för den övergripande styrningen av det helägda
   driftbolaget i enlighet med gällande aktieägardirektiv
 •  ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god
   redovisningssed;
 •  lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall
   kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed;
 •  förbereda årsmöte, extra årsmöte och höstmöte.

Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar
och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan inom styrelsen
som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe.
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens
bestämmande.


27 § KALLELSE, BESLUTFÖRHET OCH OMRÖSTNING
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet
ledamöter begärt det.
Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med
uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.
Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet
ledamöter är närvarande.
För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om
beslutet. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden.
Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig
omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast
därefter följande sammanträdet.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden.
Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

28 § ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTANDERÄTTEN
Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av
ärenden till kommitté, annat organ i golfklubben, enskild medlem eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall
fortlöpande underrätta styrelsen härom.