Handicap- Utbildnings- & Regelkommittén (HUR)

Verksamhetsplan för Handicap- Utbildnings- & Regelkommittén (HUR) 2019

Styrelsens uppdrag till kommittén:
• Att upprätta och underhålla Lokala och Tillfälliga lokala regler.
• Att vara remissinstans för de lokala bestämmelser som berör golfspelet för att dessa ska harmonisera med golfreglerna.
• Att vara remissinstans för Banguiden.
• Att ansvara för markering av banans hinder och gränser. Vid behov vara greenkeepern behjälplig vid markering av Mark Under Arbete (MUA).
• Att ansvara för att klubben har utbildade klubb- och distriktsdomare.
• Att hjälpa till att utbilda tävlingsledare inför tävlingssäsongen
• Att ansvar för att klubben följer SGFs handicapregler vilket innefattar: Individuella revisioner på begäran eller då uppenbart felaktigt handicap upptäcks.
• Att i samverkan med medlemskommittén ansvara för att arrangera fadderrundor för klubbens nybörjare.
• Att i verksamhetsplanen föreslå aktiviteter och förändringar som är i linje med klubbens värdeord; GEMENSKAP, PROFESSIONALISM och UTVECKLING

Nyckeltal                               2018       2019           3-5 år

Rekrytera klubbdomar              1        1 till 2 st       3 till 5 st

Operativa mål
Genomföra minst 1 regelvandring med klubbens representationslag innan tävlingssäsongen börjar.
Utbildning av berörd banpersonal hur man markerar MUA
Utbildning av tävlingsledare inför tävlingssäsongen.

Målsättning
Regel-, hcp- och utbildningskommittén skall verka för
• kunskap om golfens regler
• golfvett
• att hcp-system upprätthålls bland klubbens medlemmar och personal
• att de ideellt arbetande i klubben får den utbildning de behöver för att kunna fullfölja sina uppdrag på ett bra sätt för klubbens medlemmar
• att rekrytera 1-2 klubbdomare under 2019.

Aktiviteter 2019
Kommittén står till medlemmarnas förfogande när det gäller regeltolkning, genomförande av regelträffar och regelutbildningar för klubbens medlemmar när önskemål föreligger.
Står till tävlingsledarnas förfogande på klubbtävlingar.
Genomföra teoriutbildningar för nybörjare i samarbete med klubbens pro.
Kommittén kommer under våren 2019 att hålla ett antal regelträffar för att gå igenom de nya regler som gäller från 1 januari 2019,
Under säsongen kommer kommittén att vara tillgänglig för fältvandringar för att belysa regler ur ett praktiskt perspektiv, även andra aspekter av golfspel så som golfvett, omsorg av banan osv.

/Alexander Gatara, Ordf HUR Kommittén

Ordförande: Alexander Gatara
                Alexander.Gatara@fdab.com

Ledamot: Bo Dahlström
              bosse.dahlstrom@tele2.se

Ledamot: Per Håkansson
               perhakansson6@gmail.com

Ledamot Johan Roslund
              johan.roslund.jr@gmail.com