Handicap- Utbildnings- & Regelkommittén (HUR)

Verksamhetsplan för Handicap- Utbildnings- & Regelkommittén (HUR) 2020

 • Att upprätta och underhålla Lokala och Tillfälliga lokala regler.
 • Att vara remissinstans för de lokala bestämmelser som berör golfspelet för att dessa ska harmonisera med golfreglerna.
 • Att vara remissinstans för Banguiden.
 • Att ansvara för markering av banans hinder och gränser. Vid behov vara greenkeepern behjälplig vid markering av Mark Under Arbete (MUA).
 • Att ansvara för att klubben har utbildade klubb- och distriktsdomare.
 • Att hjälpa till att utbilda tävlingsledare inför tävlingssäsongen.
 • Att ansvar för att klubben följer SGFs handicapregler vilket innefattar: Individuella revisioner på begäran eller då uppenbart felaktigt handicap upptäcks.
 • Att i samverkan med medlemskommittén ansvara för att arrangera fadderrundor för klubbens nybörjare.
 • Att i verksamhetsplanen föreslå aktiviteter och förändringar som är i linje med klubbens värdeord; INKLUDERING, GLÄDJE, PROFESSIONALISM och UTVECKLING

Ekonomiskt ansvar och befogenheter:

 • Att utarbeta och till styrelsen föreslå verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
 • Ansvara för att beslutad budget efterföljs
 • Ansvara för att gällande attestregler följs

Nyckeltal
                                                     2020      2021        3-5 år
Rekrytera klubbdomare                  1       1 till 2 st    3 till 5 st

Operativa mål

 • Genomföra minst 1 regelvandring med klubbens representationslag innan tävlingssäsongen börjar.
 • Utbildning av berörd banpersonal hur man markerar MUA.
 • Utbildning av tävlingsledare inför tävlingssäsongen.
 • Genomföra ett antal regelträffar under tidig vår.

Målsättning

Regel-, hcp- och utbildningskommittén skall verka för

 • kunskap om golfens regler
 • golfvett
 • att hcp-system upprätthålls bland klubbens medlemmar och personal
 • att de ideellt arbetande i klubben får den utbildning i golf regler de behöver för att kunna fullfölja sina uppdrag på ett bra sätt för klubbens medlemmar
 • att rekrytera 1-2 klubbdomare under 2020.

Aktiviteter 2020

 • Kommittén står till medlemmarnas förfogande när det gäller regeltolkning, genomförande av regelträffar och regelutbildningar för klubbens medlemmar när önskemål föreligger.
 • Står till tävlingsledarnas förfogande på klubbtävlingar.
 • Genomföra teoriutbildningar för nybörjare i samarbete med klubbens pro.
 • Kommittén kommer under våren 2020 att hålla ett antal regelträffar.
 • Under säsongen kommer kommittén att vara tillgänglig för fältvandringar för att belysa regler ur ett praktiskt perspektiv, även andra aspekter av golfspel så som golfvett, omsorg av banan osv.

/Alexander Gatara, Ordf HUR Kommittén

Ordförande: Alexander Gatara
                Alexander.Gatara@fdab.com

Ledamot: Bo Dahlström
              bosse.dahlstrom@gmail.com

Ledamot: Per Håkansson
               perhakansson6@gmail.com

Ledamot Johan Roslund
              johan.roslund.jr@gmail.com