Styrelse Info.

Information från styrelseprotokoll 29 januari-2019 2019-02-08

Forsgårdens banor presentation och diskussion – Banchef Robin Eriksson

Vår Banchef Robin Eriksson har blivit inbjuden av styrelsen för att informera om kommande arbeten på banan och en reflexion från den extrema torkperioden under 2018 då tillgången till vatten blev akut.

Bevattningskapaciteten är konstaterad otillräcklig vid extremtorka och måste säkerställas genom att öka kapaciteten i bevattningssystemet. Det genomförs med att dels säkra vattentillförseln till vår pumpdamm och dels genom att binda ihop befintliga vattenledningar på banan samt renovering av rördragningen från Rolfsån till Söderån för att säkerställa grundflödet. 
- Kostnader för ovanstående investeringsbehov redovisas vid nästkommande styrelsemöte för beslut om åtgärder.

Gångvägar till tee 48 hål 16 och hål 18 skall kompletteras så snart tjälen släpper.

Viltstängslet för att förhindra vildsvin att komma in på banan är idag 4 km långt men måste utökas mot Forsberget. Detta kan genomföras i egen regi med hjälp av Torsdags-gänget efter golfsäsongen.
- Kostnader för ovanstående investeringsbehov redovisas vid nästkommande styrelsemöte för beslut om åtgärder.

Bunkrar kommer fortsatt vara i fokus med målsättningen att inte få stående vatten i bunker efter kraftigt regn. Påfyllnad av 250 ton sand har gjorts och sanddjupet mäts kontinuerligt. Några bunkrar är kvar att åtgärda.

Extra hålpipning med 6mm rör kommer att genomföras under tidig vår för att öka syretillförseln i greenprofilen genom att ta bort organiskt material. Detta kommer att ge en hårdare och fastare spelyta.

Personal för 2019 säsongen med 3 helårsanställda 11-12 säsongsanställda under olika tidsperioder varav två är så kallade ”nyanlända” och 1-2 är sommarjobbare.

Information från styrelseprotokoll 13 december 2018-12-20

Banprojekt 2019

Styrelsen beslutade att MP och anläggningsgruppen ser över hittills inkomna offertunderlag och tar in ytterligare konkurrerande offerter för slutlig utvärdering beträffande projektets genomförande.

 

Forsgårdens Dag (30 års jubileum)

Med anledning av att Forsgårdens golfklubb firar 30 år under 2019 beslutar styrelsen att detta firas som ett fristående arrangemang. Datum fastslås senare.

Information från styrelseprotokoll 20 augusti 2018-08-28

Aktuell info från bolaget (Karolina Bohlin) samt klubben (Conny Johansson)

KB informerar att inga specifika nya händelser har inträffat sedan föregående styrelse
mötet i Juni. Banrapport från SGF’s bankonsulent Kim Sintorn anger att Forsgårdens
golfbana (greener) har klarat sig mycket bra trots den extrema torkan, behov finns
dock att öka resurserna för gödning, dressning, stödsådd av fairways etc. för att
säkerställa en fortsatt hög kvalitetsnivå på banan under hösten och inför kommande
säsong 2019.


CJ informerar att informationsmaterial beträffande vårt yttrande till
Samhällsbyggnadskontoret angående planprogrammet för Tölö ängar SYD nu även har
sänts till Kungsbackas ledande politiker med vädjan om förståelse för våra synpunkter.
Avsikten är att upprätthålla en kontinuerlig relation och aktuell information till våra
beslutande politiker.

Information från Styrelseprotokoll den 25 juni 2018-07-03

Aktuell info från bolaget (KB) samt klubben (CJ)
KB informerade styrelsen om aktuella händelser från verksamheten i driftsbolaget.
Inget av denna information tas upp i detta protokoll utan tas i förekommande fall upp i
styrelseprotokoll för driftsbolaget.

Möte med Kungsbackas styrande politiker och representanter från Kungsbackas alla
golfklubbar har genomförts 2018.05.31 på Kungsbacka GK. Många av de inbjudna
politikerna deltog på mötet vilket ses som mycket positivt och från Forsgården deltog
CJ och KB samt representanter från SGF. På agendan stod att klargöra ”Golfnyttan i
samhället” som ett led i att medvetandegöra golfens samhällsnytta för våra politiker
och att lägga grund för långsiktigt goda relationer. Detta kommer att följas upp med
nya möten och utbyten med kommunen.
Politikerna blev överväldigade över hur mycket som ryms inom golfverksamheterna
och det klargjordes, bland mycket annat, att det finns omkring 8000 aktiva golfare i
Kungsbacka vilket motsvarar ca.10% av Kungsbackas kommuninvånare.


Planeringen inför den Internationella Lag EM-tävlingen för flickor 10-14 Juli är nu
komplett och alla aktiviteter är planerade tillsammans med ett stort antal frivilliga som
ger tacksam hjälp för genomförandet, utan dem skulle det inte gå att genomföra en
tävling av denna storlek. Ansökan om arrangemangsbidrag har godtagits av
Kungsbacka kommun som lämnar ett bidrag om 20 000 SEK till Forsgårdens GK efter
slutfört arrangemang.


Ett kommande arrangemang är ”Tappra Barn” som kända profiler som
trestegshopparen Christian Ohlsson och ishockeyspelaren Pebben Axelsson står
bakom för att samla in pengar till barn som har det svårt. Detta arrangemang går av
stapeln 27 Augusti och insamlade pengar går oavkortat till behövande barn i den
kommun där arrangemanget genomförs, denna gång Kungsbacka.

Skrivelse till kommunen angående planprogram för ”Nordöstra Kungsbacka stad” med bla. etappen ”Tölö Ängar Syd” 2018-06-25

Skrivelse till kommunen angående planprogram för ”Nordöstra Kungsbacka stad” med bla. etappen ”Tölö Ängar Syd”

I kommunens planprogram framgår huvudsakligen två punkter som berör Forsgården
GK direkt. Det är följande,

1) Förlängning av Forsvägen som med en ny sträckning skulle passera tvärs över
golfbanan upp mot Hede tågstation.

2) Gång- och cykelväg som skulle gå från Vittraskolan över vår driving-range och
delvis över hål 6 på Kungsbanan till Tölö ängar på andra sidan Söderån.

Efter genomgång av kommunens förslag till planprogram, våra tänkbara argument,
funderingar kring golfbanans roll i samhället, den negativa påverkan detta har på
golfbanan med mera beslutar styrelsen att en skrivelse skall lämnas in till kommunen.
Bosse Dahlström får i uppdrag av styrelsen att sammanställa ett förslag till skrivelse med våra
argument för att påverka kommunens planprogram för att bibehålla klubbens nuvarande layout
utan dragning av vägar över golfbanan samt trycka på vår önskan
om framtida expansionsmöjligheter.
Skrivelsen skall, efter remissomgångar inom styrelsen, inlämnas till kommunen senast den 25 juni 2018.

Möte Golfnyttan 2018-04-26

Ordförande och klubbchefer på alla golfklubbar i Kungsbacka har träffats med avsikten att skapa en
gemensam presentation av ”Golfnyttan” (dvs. golfens positiva inverkan på hela
samhället) till ledande politiker i kommunen. Detta för att sprida kunskap om
vilken stor verksamhet som vi tillsammans har och de positiva effekter golfen
har på hälsa, social gemenskap, miljö, besöksnäring, mm.

Utvecklingsplanens fortsättning 2018-04-20

Ett förslag till utvecklingsplanens fortsättning med fokus på nya teeplattor med placeringar anpassade till längder som skapar förutsättningar för spelare av alla kategorier att få en bättre golfupplevelse har lagts. Förslaget innefattar totalt 65 teeplattor varav 36 teeplattor avser främre tee på både Slottsbanan och Kungsbanan.

Förslaget kommer att läggas fram till årsmötet i Maj 2018 för godkännande.

 

Investeringar och Arrangemangsbidrag 2018-04-20

Investeringaroch handlingsplan

Budgeterade och godkända investeringar beslutade på höstmötet 2017 har till största delen slutförts under första kvartalet. Det är nät runt drivingrange, infravärme och belysning på drivingrange, maskiner mm.

Arrangemangsbidrag

Styrelsen har beslutat att ansöka om "arrangemangsbidrag" för kommande EM-tävlingen för flickor i juli 2018 som kommunen erbjuder för tävlingar med internationell- och nationell status.

Medlemsundersökning 2017 2017-12-13

Nu finns den samlade rapporten från Medlemsundersökningen hösten 2017 under medlemssidorna.

Klicka här för att logga in på medlemssidorna

Ny ordförande Tävlingskommitén 2017-10-26

Styrelsen har den stora glädjen att meddela att Kenneth Arkdahl kommer att arbeta som ordförande för tävlingskommitén 2018.

Shopansvarig 2017-10-26

Tjänsten som shopansvarig är nu tillsatt och man har valt Johan Nordahl som har en gedigen erfarenhet av golfbranschen.

Tjänsten idrottsansvarig 2017-10-26

Vi har haft många sökanden och är glada att kunna meddela att Robin Jonsson kommer att fortsätta hos oss och då i rollen som idrottsansvarig.

Bunkerkvalité 2017-10-26

Redan i slutet av förra säsongen arbetade vi extra mycket med bunkrarna vilket gav oss gott resultat. Arbetet kommer att fortsätta för att hålla de kvalitetskrav som vi har.

Tillgänglighet på Slottsbanan 2017-10-26

Inför nästa säsong skall en handlingsplan för att öka tillgängligheten på Slottsbanan tas fram, säsongen 2017 var det 80% beläggning på bansträckningen.

KM 2018 2017-09-15

För er som laddar för KM 2018 så informerar vi om att denna tävling kommer att ske 11-12 augusti.