Handicap- Utbildnings- & Regelkommittén (HUR)

Verksamhetsplan för Handicap- Utbildnings- & Regelkommittén (HUR) 2015

Att upprätta och underhålla Lokala och Tillfälliga lokala regler.

Att vara remissinstans för de lokala bestämmelser som berör golfsspelet för att dessa ska harmonisera med golfreglerna.

Att vara remissinstans för Banguiden.

Att ansvara för markering av banans hinder och gränser. Vid behov vara greenkeepern behjälplig vid markering av Mark Under Arbete (MUA), markering av MUA utförs av klubbens greenkeeper.

Att ansvara för att klubben har utbildade klubb- och distriktsdomare.

Att ansvar för att klubben följer SGFs handicapregler vilket innefattar:

 • Årlig revision av handicap baserat på föregående års handicapgrundade runder.
 • Individuella revisioner på begäran eller då uppenbart felaktigt handicvap upptäcks.

Att i samverkan med medlemskommitteen ansvara för att arrangera fadderrundor för klubbens nybörjare.

Ekonomiskt ansvar och befogenheter:

 • Att utarbeta förslag till budget för verksamhetsåret
 • Ansvarar för den interna hyreskostnaden från FGAB vid träningar och arrangerade tävlingar.
 • Har vid tävlingar som saknar sponsor rätt till att disponera upp till 70 % av anmälningsavgifterna till priser, vilka i dessa fall skall inköpas hos FGAB och eller annan närstående samarbetspartner till klubben/bolaget.  
 • Föreslå och hos driftbolaget beställa sponsorer och prisbord tävlingarna
 • Ansvara för att beslutad budget innehålls
 • Ansvara för att gällande attestregler följs

 

Operativa

Nyckeltal

       2014

       2015

          3-5 år

Rekrytera klubbdomare

 

1

1 per år

Målsättning

Regel-, hcp- och utbildningskommittén skall verka för

 • kunskap om golfens regler
 • golfvett
 • att hcp-system upprätthålls bland klubbens medlemmar och personal
 • att de ideellt arbetande i klubben får den utbildning de behöver för att kunna fullfölja sina uppdrag på ett bra sätt för klubbens medlemmar
 • att rekrytera 1-2 klubbdomare under 2015.

Operativa mål

 • Den årliga hcp-justeringen ska vara klar 15 februari.
 • Genomföra mins 1 regelvandring med klubbens representationslag innan tävlingssäsongen börjar.
 • Utbildning av berörd banpersonal hur man markerar MUA

Aktiviteter 2015

Kommittén står till medlemmarnas förfogande när det gäller regeltolkning och genomföra regelträffar och regelutbildningar för klubbens medlemmar när önskemål föreligger.

Står till tävlingsledarnas förfogande på klubbtävlingar.

Genomföra teoriutbildningar för nybörjare i samarbete med klubbens pro.

Kommittén kommer under vintern att hålla ett antal regelträffar för att gå igenom regel men även andra aspekter av golfspel så som golfvett, omsorg av banan osv.

Under säsongen kommer kommittén att hålla fältvandringar för att belysa regler ur ett praktiskt perspektiv. Fältvandringarna kommer också innefatta golfvett, omsorg av banan.

Ordförande
Alexander Gatara
Mobil: 0761-27 11 30

alexander.gatara@comhem.se

Ledamot
Ola Jönsson
Tel: 031-748 97 61
Mobil: 0733-20 85 38
claesolajonsson@gmail.com

Ledamot
Bosse Dahlström
Mobil: 0736-94 60 70

bosse.dahlstrom@tele2.se

Ledamot
Per Håkansson
Mobil: 0708-13 99921

perhakansson6@gmail.com

/HUR kommittén